ที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2564 เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่มองหาบ้าน-คอนโด ขายทอดตลาด บ้านมือสอง สภาพดี ราคาเบา ๆ สามารถประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีได้ และสำหรับผู้ที่สนใจประมูลทรัพย์สินของกรมบังคับคดีแบบง่าย ๆ ต้องเข้าใจขั้นตอนการประมูลเสียก่อน ซึ่งทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องจึงต้องขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ กรมบังคับคดีจึงมีหน้าที่ขายทอดตลาดบ้านหรือคอนโดที่เป็นทรัพย์สินของจำเลย (ลูกหนี้) ตามคำพิพากษาของศาล หรือที่เรียกว่าหมายเลขคดีแดง บ้านที่กรมบังคับคดีขายทอดตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ (เจ้าหนี้) เป็นหลัก กรมบังคับคดีมักจะต่ำกว่าราคาตลาดของบ้านที่ขายอยู่มาก จึงทำให้ผู้ที่ต้องการบ้านในราคาถูกสนใจเป็นอย่างมาก 

การเตรียมตัวประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

 1. ค้นหาบ้านที่ต้องการประมูล

ค้นหาที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2564 ประมูลจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือแอพพลิเคชั่น LED Property Plus ต้องไปตรวจสภาพบ้านด้วยตัวเองที่สายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 02-881-4999

 1. จัดเตรียมเอกสารและเงินประกัน

เพียงใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนา หากมีผู้เสนอราคาแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในการประกันผู้ประมูลจะต้องเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามวงเงินประกันที่กรมบังคับคดีกำหนด

ขั้นตอนการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

 1. ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน

ในวันประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันและทำสัญญาประมูล จึงรับป้ายประมูลแล้วนั่งในสถานที่จัดไว้ให้

 1. เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น

ก่อนเริ่มการประมูลเจ้าหน้าที่จะอธิบายเงื่อนไขการประมูลและกำหนดราคาเริ่มต้นของบ้านโดยสังเขป คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลรอบที่ 1 แต่หากไม่มีผู้ประมูลในรอบนั้น ราคาเริ่มต้นในรอบที่ 2 จะลดเหลือ 90% ของราคาเริ่มต้น และในรอบที่ 3 จะลดเหลือ 80% ของราคาเริ่มต้น ในรอบที่ 4 ราคาเริ่มต้นจะเป็น 70% ของราคาเริ่มต้นจนกว่าจะมีผู้เสนอราคา

 

หากคุณเห็นว่าไม่มีใครเสนอราคาในรอบถัดไป คุณอาจตัดสินใจที่จะรอจนถึงรอบที่ 4 เพื่อให้ราคาเริ่มต้นลดลงเหลือเพียง 70% แต่ต้องระวังว่าผู้ประมูลรายอื่นก็คิดเช่นเดียวกันกับคุณ

 1. ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา

เมื่อเจ้าพนักงานเปิดประมูล ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นป้ายขอราคาได้ที่ราคาเริ่มต้น เจ้าพนักงานจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเพิ่มราคาคราวละเท่าใด แต่ผู้ประมูลสามารถเพิ่มราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าราคาที่กำหนดได้

 1. เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

เมื่อบ้านถูกประมูลจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีก็จะถามหาผู้คัดค้านจากฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวแทนโจทก์หรือจำเลย) ถ้าไม่มีใครคัดค้านเจ้าพนักงานก็จะเคาะไม้ขายบ้านให้ผู้ชนะประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป ส่วนผู้ประมูลที่แพ้จะได้รับเงินคืนทันที

หลังการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี ขายทอดตลาด

 1. ทำสัญญาซื้อขาย

กรมบังคับคดีต้องทำสัญญาซื้อขายและชำระราคาประมูล ณ วันที่ซื้อ กรณีผู้ชนะการประมูลอยู่ระหว่างการรวบรวมเงินทุนหรือรอการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร กรมบังคับคดีสามารถขยายระยะเวลาได้ 15-90 วัน โดยต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องหรือคำรับรองจากธนาคาร เงินประกันถือเป็นเงินมัดจำและไม่สามารถขอคืนได้

 1. โอนกรรมสิทธิ์

หลังจากชำระเงินครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะส่งหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสิทธิ์และเอกสารเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ชนะประมูลไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ประมูลได้จากกรมบังคับคดี ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง

 1. ชำระค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมขายทอดตลาดที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2564 มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมากมาย แบ่งตามหน่วยงานที่ได้รับเงิน

สำนักงานบังคับคดี

 • เงินที่จะวางเป็นหลักประกันการประมูล ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของบ้านที่จะซื้อ
 • ส่วนต่างจะชำระส่วนที่เหลือหากประมูลสำเร็จ ขอแนะนำให้ขอสินเชื่อกับธนาคารเจ้าของทรัพย์สินเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม แต่คุณควรรอทันทีที่คุณคิดว่าคุณจะเข้าร่วมการประมูล เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย (ราคาที่ชนะการประมูล)

สำนักงานที่ดิน

 • ค่าโอน 2% ของราคาประเมินที่ดิน
 • ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หักค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนดแล้วคำนวณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่ยกเว้น 150,000 บาทแรก
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้นำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกรมที่ดินไปขอคืนค่าอากรแสตมป์ 0.5% ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์จากกรมบังคับคดี
 • ค่าจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หากเป็นห้องชุดไม่มีเพดานสูงสุด (กรณีกู้เงินธนาคาร)

ธนาคาร (กรณีต้องกู้เงินจากธนาคาร)

 • ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน (ตามประกาศธนาคาร)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ตามอัตราของบริษัทประกันภัย)
 • หากคุณชนะการประมูลที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2564 และชำระเงินครบถ้วนแล้ว คุณสามารถร้องต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถขับไล่ผู้อยู่อาศัยเดิมแทนได้

นี่คือขั้นตอนและข้อควรรู้เกี่ยวกับการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี การซื้อบ้านมือสองขายทอดตลาดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงบ้านและคอนโดในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยเฉพาะหากได้บ้านสภาพดี ผู้ซื้อจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว