ที่ดิน สปก ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกษตรกรไทย ประสบปัญหาการไร้ที่ดินทำกินมาช้านาน และรุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลในขณะนั้นที่มีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)ขึ้น มาดูกันว่าที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร ซื้อขายได้หรือไม่ แตกต่างจากที่ดินประเภทอื่นอย่างไร และใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดิน วันนี้เราไปหาคำตอบกันก่อนดีกว่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร

ที่ดิน สปก คือ เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หลักการคือให้ที่ดินในเขตปฏิรูปทำการเกษตรได้เท่านั้น และเจ้าของที่ทำประโยชน์ ส.ป.ก. 4-01 ที่ดินต้องยากจน

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้ไหม

ที่ดิน สปก ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. หรือสิทธิ์ในที่ดินนั้นไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้เว้นแต่จะเป็นมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนให้สถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01

หากมีการซื้อขายที่ดิน สปก กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้กำหนดมาตรการหรือบทลงโทษไว้ตามกฎหมาย ผู้ขายต้องเสียสิทธิ์ในการเพาะปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถอ้างถึงการขาย การครอบครอง หรือการทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. นอกจากนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายอาจต้องรับโทษทางอาญาถึงจำคุก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก.

 1. มีสัญชาติไทย
 2. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
 3. ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต
 4. ร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง
 5. ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ
 6. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ ส.ป.ก.

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก.

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดิน สปก มี 3 ประเภท ได้แก่

 1. เกษตรกร

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาเกือบทั้งปีเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น

 1. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

– ผู้ยากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี

– จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

– เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 1. สถาบันเกษตรกร

– กลุ่มเกษตรกร

– สหกรณ์การเกษตร

– ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถยื่นคำขอจัดสรรที่ดินได้ที่ ส.ป.ก. จังหวัด โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ถ้ามี) ให้แก่ ส.ป.ก. ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้ ส.ป.ก.

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการจัดที่ดินและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร

ขอที่ดิน ส.ป.ก. ได้กี่ไร่

 • จำนวนที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ สำหรับเกษตรกรและคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อใช้ในการเกษตร
 • ที่ดินสำหรับเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเดียวกันไม่เกิน 100 ไร่ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมประเภทสัตว์ใหญ่ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • จำนวนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเห็นสมควรสำหรับเกษตรกร
 • ถ้าที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่เกินจำนวนที่กำหนด ก่อนเวลาสปก. กำหนด (พ.ศ. 2524) กำหนดตามจำนวนที่เกษตรกรถือครองได้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100 ไร่

การมอบหนังสือรับมอบที่ดิน ส.ป.ก.

เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. จะนัดหมายส่งมอบแปลงที่ดิน มอบหนังสือรับมอบที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 ( 2535) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ข้อ 5. เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการจัดสรรที่ดิน ลงนามในหนังสือรับมอบที่ดินไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ ส.ป.ก. (แบบ ส.ป.ก.4-28ก.)

การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.

เกษตรกรที่ได้รับการจัดระบบและรับมอบที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. กรณีที่ดินที่ได้รับเป็นที่ดินของรัฐ ส.ป.ก. จะออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (สป.ป.4-01 ก) แก่เกษตรกร (ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยการออก แก้ไข เพิกถอน และ แทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540)
 2. กรณีที่ดินที่ได้รับเป็นแบบที่เอกชนได้มาจากที่ดิน สปก โดยการจัดซื้อหรือเวนคืน ป. 4-18 ข) กับเกษตรกร

หน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก.

 1. ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ห้ามขาย ห้ามให้เช่า หรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
 2. ขุดบ่อได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของที่ดินจากพื้นที่ทั้งหมดที่ ส.ป.ก. อนุญาต และห้ามนำดินที่ขุดออกจากแปลง
 3. ต้องดูแลหลักฐานและแนวเขตที่ดินต้องไม่ทำให้เสียหายหรือเคลื่อนย้าย
 4. ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร
 5. สร้างบ้านหรือสร้างอาคารใด ๆ ตามความเหมาะสม
 6. ตกลงทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญากับ ส.ป.ก
 7. ไม่ทำให้สิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมในที่ดินเสียหาย

ที่ดิน ส.ป.ก. โอนให้ใครได้บ้าง

 1. สามี ภรรยา
 2. บุตร
 3. บิดามารดาของเกษตรกร
 4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร
 5. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร
 6. หลานของเกษตรกร